Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

Ciljevi projekta

 Opšti cilj projekta je da doprinese konkurentnosti MSP u južnoj Srbiji, kroz uvođenje inovativnih energetski efikasnih tehnologija i rešenja za smanjenje troškova proizvodnje i putem poboljšanja učinka energetske efikasnosti preduzeća.

Posebni cilj: Glavni cilj projekta je podsticaj prihvatanju energetski efikasnih tehnologija u preduzećima za preradu voća,

i među članovima Regionalnog voćarskog klastera, kroz kombinovanje unapređenja manjeg obima, obrazovnih programa i razmenu informacija zasnovnih na znanju.

Kratak kontekst i analiza problema

9 od 11 preduzeća, članica Regionalnog voćarskog klastera južne Srbije, osim prerađivačkih linija, poseduju i hladnjače, od kojih tri imaju kapacitet od 2.500t, gde se za godišnji utrošak električne energije potroši od 5.000 do100.000 EUR

Procesi hlađenja, prerade i zamrzavanja svežeg voća su energetski najintenzivniji procesi industrije prerade voća, pa standardni operativni troškovi prerađivačkih objekata zasigurno predstavljaju ekonomski teret ovim preduzećima, imajući u vidu visoke cene električne energije. Značajni nivoi hlađenja i grejanja su neophodni kako bi se usporio proces kvarenja i održali svežina i ukus, koju zreo plod ima pre ubiranja. Hlađenjem svežeg ploda, pre obrade, se pravovremeno smanjuje toplota koju sveže ubran proizvod nosi iz polja, kako bi se sprečilo propadanje ploda i održala vlažnost, sadržaj, šećer, vitamini i skrob. Brz proces smrzavanja obrađenog svežeg ploda pomaže da se zadrže njegov kvalitet, nutritivna vrednost i fizičke karakteristike na duži period. Sistemi hlađenja, posebno u preradi voća, rade pod najvećim opterećenjem tokom letnjih dana, kada su troškovi električne energije i spoljašna temperatura najviši. Hlađenje čini oko 35% potrošnje energije u prehrambenoj industriji, gde se javljaju problemi u vezi sa gubitkom rashladnih sredstava, koja imaju visok potencijal globalnog zagrevanja (Hladni lanac je odgovoran za 2,5% emisije gasova sa efektom staklene bašte). Istraživanja, rađena širom sveta, pokazala su da se ušteda energije od 30-40%, u industriji prerade voća, može postići optimizacijom korišćenja postrojenja za preradu i hladnjača, popravkom postojeće opreme i revitalizacijom energetski efikasne opreme. Međutim, u južnoj Srbiji, prerađivači voća i rukovaoci hladnjača često negoduju pri prihvatanju novih tehnologija i instaliranju nove opreme, ukoliko ne poseduju dovoljno znanje o njihovom radu ili dokaze o količini uštede novca. Našim članicama Klastera i krajnjim korisnicima, često nedostaju nezavisni izvori informacija, pa se javlja sumnja kod tvrdnji kompanija koje se bave prodajom energetski efikasne opreme. Pored toga, preduzeća nemaju dovoljno jasnu sliku o tome gde, kada, kako i zašto se energija troši u njihovoj organizaciji, što je preduslov za identifikovanje načina za optimizaciju potrošnje.

Na osnovu nalaza detaljnih energetskih revizija, koje će biti sprovedene u 3 pilot preduzeća i prisutnih primera po pitanju unapređenja malih razmera u vezi sa energetskom efikasnošću, projekat TECH UP će članicama Klastera/institucimjama za podršku, omogućiti da nauče više o novim tehnologijama, kombinovanjem znanja zasnovanim na informavionim paketima, studijama slučaja i obrazovnim programima. Pored toga, projekat će se baviti preprekama koje nisu tehničke prirode, a koje se tiču sprečavanja prihvatanja novih tehnologija, uzimajući u obzir društvene, političke, ekonomske i organizacione probleme, što će povećati koristi u vezi sa budućim investicijama preduzeća, i osigurati dugoročnu održivost. Sam projekat će povećati svest o energetsko efikasnim pitanjima , a promovisanjem aktivnosti će biti započeta značajna promena u okviru sektora prerade voća. Završnom konferencijom biće otpočet proces umrežavanja proizvođača i prerađivača, proizvođača i distributera tehnologije i istraživačko-razvojnih organizacija. Kao rezultat toga, predložene aktivnosti će, članicama Klastera, koje često ne poseduju svest o potencijalnim uštedama energije, omogućiti da prevaziđu odbojnost u usvajanju novih tehnologija, i donesu proverene odluke o opremi, odaberu odgovarajuća rešenja za troškove i energetsku efikasnost, čime će se poboljšati njihovo poslovanje, smanjiti potrošnja energije i materijala i na taj način sprečiti celokupna šteta u životnoj sredini.

Treba istaći da je energetska efikasnost javnog sektora glavni fokus interesovanja nacionalnih (nadležnih ministarstava) i internacionalnih donatora (npr. GIZ, UNDP), ali su sredstva u obliku grantova ze privatni/MSP sektor ograničena ili uopšte ne postoje. Ipak, važno je napomenuti da postoje brojne aktivne opšte kreditne linije za MSP u ovom regionu, često finansirane od strane EIB (Evropska investiciona banka), koja uključuje EE (energetsku efikasnost)kao jednu od prihvatljivih aktivnosti za pozajmicu, ali zbog nedovoljnog znanja i informacija o ovom pitanju u okviru MSP sektora, ovakve kreditne linije često ostaju neiskorišćene.

Ciljna grupa

Direktni korisnici projekta su tri članice Klastera (“Strela” doo, STR “Boki”, “Vule Komerc” doo), koje će učestvovati u sufinansiranju projektnih aktivnosti. Ovo su pilot preduzeća u kojima će biti sprovedena detaljna energetska revizija, na osnovu kojih će biti sastavljene preporuke za specifične i zajedničke probleme. Preduzeća će naučiti da donose proverene odluke o tehnologijama i imaće koristi od manjih tehnoloških investicija, koje jasno demonstriraju mogućnosti za napredak u poslovanju, smanjenje energetske/materijalne potrošnje i posledično, smanjenje celokupne štete u životnoj sredini. Na osnovu nalaza, nastaće studije slučaja i informacioni paketi, koji će pomoći ostalim preduzećima sa nedovoljnom svešću o potencijalnim uštedama energije, da prevaziđu odbojnost u usvajanju novih tehnologija.

Ciljna grupa na projektu se sastoji od 6 do 10 preduzeća i institucija za podršku, članica Regionalnog voćarskog klastera južne Srbije, koje će imati koristi od informacionih paketa, studija slučaja i direktnih obrazovnih programa, organizovanih za njih, tokom trajanja projekta. Aktivnosti su uglavnom usmerene ka upravljanju preduzeća, ali će, i aktivnosti u vezi sa preprekama koje nisu tehničke prirode, uključiti zaposlene na svim nivoima u okviru preduzeća (50 ljudi).

Promovisanjem aktivnosti zainteresovanim stranama, poput drugih proizvođača i prerađivača voća, farmera, insitucija za podršku iz regiona i šire (potencijalni članovi klastera), biće povećana svest i poboljšano znanje o prihvatanju savremenih tehnologija i rešenjima za uštedu troškova i unapređenje energetske efikasnosti MSP.

Na kraju, zaposleni u preduzećima i njihove porodice će imati koristi od poboljšanja konkurentnosti preduzeća, što će se ogledati u smanjenju troškova i povećanju zarada.

Održivost projekta

Očekuje se da preduzeća- članice Klastera prevaziđu rezervisanost po pitanju usvajanja novih tehnologija, u cilju odabira odgovarajućih rešenja za troškove i energetsku efikasnost, čime će se poboljšati njihovo poslovanje, smanjiti potrošnja energije i korišćenje materijala i na taj način sprečiti celokupna šteta u životnoj sredini, pa će preduzeća postati konkurentnija. Planirane aktivnosti će dugoročno rezultirati smanjenjem operativnih troškova preduzeća, članica Klastera, koje su učesnice projekta. Ove uštede mogu biti iskorišćene kao održiva osnova za druge aktivnosti ili nove tehnologije i projekte, koji će povećati njihovu konkurentnost na tržištu.

Na nivou Klastera, uspešna implementacija projektnih aktivnosti će obezbediti veći interes za pridruživanje Klasteru i veće članarine, koje mogu pokriti osnovne operativne troškove Centra za usluge Klastera.

Energetske revizije u MSP sektoru biće promovisane kao primeri dobre prakse, a preduzeća će biti savetovana da integrišu efikasnost resursa u svoju politiku, akcione planove i unutrašnje procedure, kako bi se obezbedila održivost svih aktivnosti na nivou preduzeća. Pored toga, projektom će biti započet proces umrežavanja proizvođača i prerađivača, proizvođača i distributera tehnologija, kao i istraživačko-razvojnih organizacija, što će predstavljati novu inovativnu praksu u poslovanju u južnoj Srbiji.

Projekat će ojačati Klaster razvojem kapaciteta. Centar za usluge Klastera će podržati svoje članove u ovakvim aktivnostima, nakon završetka projekta.

Podaci sakupljeni tokom energetskih revizija i identifikovani zajednički problemi služiće kao osnova za razvoj novih projekata na sličnim principima na nivou Klastera.

Sprovođenje energetskih revizija za tri preduzeća:

Detaljne energetske revizije će otkriti gde, kada, kako i zašto se energija troši u pilot preduzećima i predstavljaće osnovu za identifikovanje oblasti u kojima se može uštedeti većina energije, kao i oblasti zajedničkih problema. Nakon ugovaranja, aktivnost će uključiti izradu upitnika i terenski rad, koji podrazumeva sakupljanje podataka i neophodna merenja. Revizija će se takođe baviti preprekama koje nisu tehničke prirode, intervjuisanjem krajnjih korisnika.

Razvoj modula obuka i sprovođenje obuka za članice Klastera/organizacije za podršku:

Edukativni programi će biti izrađeni i obuke će biti sprovedene kroz 5 modula (5x3dnevna obuka) koja se bavi glavnim oblastima zajedničkih problema (tehničke prirode, onima koji nisu tehnički i finansijskim aspektima), koji će pomoći preduzećima da bolje razumeju dostupne tehnologije i mogućnosti koje one nude za unapređenje.

Razvoj i implementacija edukativnih programa putem modula za učenje, obraćajući se na glavne oblasti zajedničkih problema, u okviru ove aktivnosti, će biti razvijen i korisnički orijentisan softver (15 licenci), u obliku veb aplikacije za dinamičke finansijske analize projekata energetske efikasnosti i kompanije će biti obučene za efikasno korišćenje. 2 od 5 modula učenja su završeni, sa sledećim temama: Upravljanje energijom u prehrambenoj industriji i obnovljivih izvora energije. Dva obuke je realizovano u decembru, prva od 09. do 11. a druga od 15. do 17. decembra 2015. godine, u prostorijama južnu Srbiju Regionalni Fruit klastera. 10 učesnika iz 5 kompanija učestvovali su na obuci, a prema evaluaciji navodi učesnici izražavaju ukupnu zadovoljstvo treninzima do sada. Obuke će biti nastavljene i tokom zime, da se iskoristi tzv. "mrtvo vreme" sezone za proizvođače i prerađivače voća. 

Implementacija zajedničkih investicija malih razmera- unapređenja u preduzećima članica Klaster:

U skladu sa predloženim merama i preporukama na osnovu energetske revizije, jedna pilot aktivnost će biti identifikovana i sprovedena u tri preduzeća, kako bi se smanjili osnovni troškovi i demonstrirale mogućnosti za unapređenje poslovanja.

U cilju mogućnosti za poboljšanje troškova energetske efikasnosti preduzeća, nabavljena su : inovativna termovizijska kamera za snimanje i detektori za gasa curenje( amonijaka i freona). Oprema će poslužiti za članove klastera da identifikuju specifične probleme, sprečiti energije gubi i greške opreme i da donoseprave odluke o svojoj budućnosti tehnoloških investicija u optimizaciji korišćenja pogona za preradu i hladnjačama, ili popravku ili repariraju svoju trenutnu opremu i infrastrukturu.

Nabavka je izvršena, u skladu sa pravilima Programa Evropski Progres. Potpisan je ugovor sa firmom "Zodeks" iz Beograda, i opreme je isporučena septembra 2015.

Izrađen je i PRAVILNIK o korišćenju opreme za sve članice Klastera, koje navedenu opremu mogu koristiti bez naknade.

Izrada smernica za unapređenje:

Na osnovu prethodnih aktivnosti, potencijalne mere uštede energije i troškova biće prikazane i detaljne preporuke i smernice će biti date svakom preduzeću koje učestvuje. Oblasti zajedničkih problema će biti identifikovani, kako bi preduzeća razumela najbitnije faktore koji utiču na korišćenje energije.

 


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn